Кам'янське. Гімназія № 39ДНУ ім. Олеся Гончара ФФЕКС

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

факультет  фізики,  електроніки

та  комп’ютерних  систем

 

 

Декан

кандидат  фізико-математичних  наук,  професор

Долгов  Валерій  Михайлович

 

12-й корпус ДНУ,

вул. Наукова, 9,  м. Дніпропетровськ, 49050

тел. (056)-374-97-04

15-й корпус ДНУ,

вул. Козакова, 20,  м. Дніпропетровськ, 49050

тел. (056)-776-58-45

 

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем створений 22 березня 2007 р. наказом ректора ДНУ за рішенням вченої ради університету від 22 березня 2007 р. об’єднанням фізичного факультету та факультету електроніки, телекомунікацій та комп’ютерних систем.

Фізичний факультет – один із найстаріших в університеті, заснований у 1918 р. У різний час на ньому працювали відомі вчені: К.П. Бунін, М.І. Варич, В.І. Данилов, Ф.І. Коломойцев, Г.В. Курдюмов, І.С. Мірошниченко, О.В. Синя-ков, Б.М. Фінкельштейн.

Серед його видатних випускників: всесвітньо відомі науковці академіки АН СРСР та РАН І.М. Халатников,В.І. Пустовойт (чотириразовий лауреат Державної премії), В.І. Огієвецький, О.Д. Козачевський, лауреат Ленінської премії, директор першої в світі атомної станції, керівники провідних наукових і освітніх закладів: Л.М. Александров (Інститут напівпровідників Сибірського відділення РАН); керівники промисловості високих технологій – академік О.Л. Левченко (очолював об’єднання “Азот”) та ін.

Історія факультету електроніки, телекомунікацій та комп’ютерних систем розпочинається з організації в 1960 р. на кафедрі електрофізики фізичного факультету підготовки студентів за фахом “Радіофізика і електроніка”. У 1961 р. засновано кафедру радіоелектроніки. У 1967 р. зі складу кафедри радіоелектроніки відокремлено кафедру фізики надвисоких частот. У 1977 р. кафедри радіоелектроніки (РЕ), фізики НВЧ, ЕОМ виділяються зі складу фізичного факультету, утворюючи радіофізичний факультет.

Серед видатних випускників факультету лауреати Державної премії Головний конструктор космічних апаратів О.Л. Макаров, Генеральний директор ВАУ «Дніпровський машинобудівний завод» М.Л. Фількін, член правління корпорації «Інтерпайп» О.І. Кириченко,  С.М. Рябченко (член-кореспондент НАН України, колишній голова Держкомітету з науки та технологій).

Кафедри факультету: автоматизованих систем обробки інформації, експериментальної фізики та фізики металів, електронних засобів телекомунікацій, електронних обчислювальних машин, прикладної і комп’ютерної радіофізики, радіоелектроніки, теоретичної фізики, фізики твердого тіла та оптоелектроніки.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 32 професори, доктори наук, 75 доцентів, кандидатів наук, 16 старших викладачів, 23 асистенти, наукові співробітники.

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: працюють науково-дослідні лабораторії фізики кристалів активних діелектриків, аморфних та мікрокристалічних матеріалів, квантової хромоплазми біофізики та біоелектроніки й відділ динамічної металофізики, наукова лабораторія радіофізичних систем, науково-дослідна лабораторія функціональної електроніки, навчальна кріогенна лабораторія.

На факультеті виконуються: держбюджетні теми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної програми пріоритетних напрямків розвитку науки і технології, 2 теми програми ІNTASS, 2 теми Фонду фундаментальних досліджень Німеччини, 1 тема Фонду фундаментальних досліджень Швеції, госпдоговірні теми. У всіх дослідженнях можуть брати участь студенти, які виявили хист до наукової роботи.

На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за напрямами:

-       “Комп’ютерна інженерія”;

-       “Комп’ютерні науки”;

-       “Мікро- та наноелектроніка”;

-       “Прикладна фізика”;

-       “Радіоелектронні апарати”;

-       “Телекомунікації”;

-       “Фізика”

 

з можливістю подальшого продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр за відповідною спеціальністю.

 

Базові бакалаврські програми

Програми професійного спрямування

Спеціаліст

Магістр

Компютерна інженерія

Компютерні системи та мережі

Інженер з компютерних систем

Аналітик компютерних систем

Компютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Інженер з компютерних систем

Аналітик компютерних систем

Мікро- та наноелек-троніка

Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої

Інженер-електронік

Професіонал в галузі мікроелектроніки

Фізична та біомедична електроніка

Інженер-електронік

Професіонал в галузі фізичної та біомедичної електроніки

Прикладна фізика

 

 

 

 

Прикладна фізика

 

 

Інженер інформаційно-телекомуніка-ційних систем

Інженер в галузі електроніки та телекомунікацій

Інженер інформаційно-телекомуніка-ційних систем

Інженер в галузі електроніки та телекомунікацій

 науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

 

Радіофізика і електроніка

 

Інженер-радіофізик

 

Інженер-радіофізик, науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

Фізика

Фізик

Фізик

Науковий співробітник (фізика)

 

Фізика

конденсованого стану

Фізик

Фізик, науковий співробітник (фізика)

 

Телекомунікації

 

Технології та засоби телекомунікацій

 

Інженер  в галузі електроніки та телекомунікацій

Інженер  в галузі електроніки та телекомунікацій з дослідницьким рівнем діяльності, науковий співробітник

Радіоелектронні

апарати

Біотехнічні та медичні апарати і  системи

 

Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

 

 

На факультеті функціонують аспірантура та докторантура за спеціальностями: “Теоретична фізика”, “Радіофізика”, “Оптика, лазерна фізика”, “Фізика твердого тіла”, Фізика напівпровідників та діелектриків”, Біофізика”, “Прикладна геометрія, інженерна графіка”, “Системи та процеси керування”, “Комп’ютерні системи та компоненти”, “Інформаційні технології”.

Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як ВАТ “Укртелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, ВАТ “Дніпровський машинобудівний завод”, ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.

Факультет тісно співпрацює та здійснює обмін студентами з такими навчальними й науковими закладами: Інститутом фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), Інститутом фізики НАН України (м. Київ), науковими та навчальними закладами Росії, Словенії, Англії, Німеччини та Мексики, Вищою школою телекомунікацій (м. Париж, Франція), Технічним університетом (м. Грац, Австрія), Орегонським університетом науки і здоров'я (США).

Кафедри факультету підтримують широкі зв’язки з вищими навчальними закладами та науковими установами як України‚ так і багатьох інших країн. Традиційні українські партнери науковців факультету: Інститут проблем прикладної механіки (м. Львів)‚ Інститут фізичної оптики (м. Львів), Головна астрономічна обсерваторія НАН України‚ Національний університет ім. Т.Г. Шевченка‚ Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна‚ Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ, Радіоастрономічний інститут НАНУ, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, Національний науковий центр
“Харківський фізико-технічний інститут
, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова тощо. Факультет підтримує активні наукові контакти з провідними європейськими центрами теоретичної фізики: ОІЯД (Дубна‚ Росія)‚ Фізичним інститутом ім. П.М. Лебедєва Російської АН (м. Москва), ЦЕРН (Женева‚ Швейцарія)‚ Міжнародним центром теоретичної фізики (Мірама-ре-Трієст‚ Італія), університетом м. Гвелф (Канада), Інститутом фізичної хімії Польської академії наук (м. Варшава), Педагогічним університетом (м. Краків).