"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Договір про співпрацю

 

 

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

№ 02-39/2015

 

м. Дніпродзержинськ                                                               «03» лютого 2015р.

 

Благодійний Фонд «Перспектива розвитку освіти», далі іменований «Благодійник»,  в особі голови фонду Гречановської Наталії Олександрівни, яка діє на підставі Статуту та чинного законодавства, з однієї сторони, та Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №39», далі «Одержувач», в особі директора ______________________________________________________________, який діє на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» і  Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1  Договір є основним документом, який забезпечує узгоджену діяльність між «Благодійником» та «Одержувачем» у процесі співпраці  з виконання заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу та потреби у залученні додаткових фінансів, та іншої допомоги.

1.2   «Благодійник» надає, а «Одержувач» отримує у власність на безповоротній та безоплатній основі благодійну допомогу.

1.3 Благодійна допомога надається «Одержувачу» в рамках Благодійної програми «Благодійника» «Сучасна дошкільна та середня освіта» з метою, зазначеною у відповідному Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього Договору (далі в тексті - «Програма»).

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ «БЛАГОДІЙНИКА»

 

2.1 «Благодійник» зобов’язується надати «Одержувачу» благодійну допомогу в повному обсязі заходів, передбачених п 1.3 цього Договору.

2.2 «Благодійник» має право ознайомлюватися з будь-якою документацією «Одержувача», яка необхідна для здійснення Благодійником благодійної діяльності в рамках цього Договору.

2.3 «Благодійник» має право використовувати та поширювати інформацію про свою участь у сприянні «Одержувачу» в реалізації Програми.

2.4 «Благодійник» має право протягом терміну дії Договору перевірити відповідність використання «Одержувачем» благодійної допомоги вимогам цього Договору.

2.5 «Благодійник» має право затримати надання благодійної допомоги повністю або частково, якщо «Одержувач» не подає звіти або інші документи, необхідні для виконання договору.

2.6 «Благодійник» має право надавати «Одержувачу» методичну та консультаційну допомогу, пов’язану з цільовим використанням благодійної допомоги.

2.7 «Благодійник» має право залучати сторонні організації для здійснення заходів згідно предмету Договору за погодженням з «Одержувачем».

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ «ОДЕРЖУВАЧА»

 

3.1 «Одержувач» має право здійснювати аналіз надання благодійної допомоги «Благодійником» в межах цього Договору.

3.2 «Одержувач» зобов’язаний  забезпечувати виконання в повному обсязі заходів, передбачених предметом договору.

3.3 «Одержувач» зобов’язується подавати «Благодійнику» копії документів, що підтверджують використання благодійної допомоги відповідно до призначення, зазначеного у п. 1.3 цього Договору.

3.4 «Одержувач» самостійно забезпечує одержання необхідних державних дозволів, ліцензій та інших прав, що можуть стосуватися виконання цього Договору.

3.5 «Одержувач» зобов’язується надати копії рішення органу державної податкової служби про внесення організації-одержувача  до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

 

4.1 «Благодійник» надає благодійну допомогу «Одержувачу» на підставі листа-заявки на отримання такої допомоги із зазначенням конкретного цільового призначення.

4.2  Після розгляду уповноваженим органом «Благодійника» такого листа, у 5-ти денний термін видається наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги.

4.3 Після отримання благодійної допомоги «Одержувач» надає у 5-ти денний термін копії документів, що підтверджують одержання благодійної допомоги.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє по 02 лютого 2016 року. Договір може бути розірваний кожною зі сторін достроково з попередженням іншої сторони за один місяць.

5.2. Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається поновленим на невизначений строк, але кожна зі сторін має право припинити його дію, попередивши іншу сторону за один місяць.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно чинного законодавства.

6.2 Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких із своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін).

6.3 «Благодійник»  не несе відповідальності за зобов’язання «Одержувача» і навпаки.

6.4 Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цим Договором, регламентуються діючим законодавством України.

6.5 «Одержувач» гарантує, що виконання цього Договору, не повинно і не буде порушувати будь-які чинні закони, правила чи нормативи, будь-які договори з третіми особами або будь-які права третіх осіб, що стосуються будь-яких патентів, товарних знаків, авторських прав, комерційної таємниці чи іншого права власності, в чому «Благодійник» покладається на досвід і компетенцію «Одержувача». Зокрема, у разі, якщо відповідні порушення законодавства чи прав третіх осіб були допущені «Одержувачем», «Благодійник» не несе відповідальності перед такими третіми особами та відповідними державними органами.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

7.1 Вирішення суперечок, які будуть виникати при тлумаченні та виконанні положень цього договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2 Зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситися  лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені та підписані уповноваженими представниками сторін.

7.3 Договір складений у 2-ох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

БЛАГОДІЙНИК

ОДЕРЖУВАЧ

Благодійний фонд «Перспектива розвитку освіти»

51928, Україна, Дніпропетровська обл.,

м.Дніпродзержинськ, пр.Др.Народів, буд.73А, кв.23.

р/р 26002470885 у АТ “Райффайзен Банк Аваль”

м. Київ, МФО380805

ЄДРПОУ 39542361

тел.+380675630888

 

________________________

Голова    Гречановська Н.О

М.П.

Комунальний заклад

«Гуманітарна гімназія № 39»

 519__, Україна, Дніпропетровська обл.,

м.Дніпродзержинськ, б-р Будівельників, буд. №15

_________________________________________

_________________________________________

тел. (05692) 6-44-39; ел.адреса______________

 

________________________

Директор      

М.П.