"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Статут благодійного фонду

СТАТУТ

 

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

 

«ПЕРСПЕКТИВА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ»

 


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ОСВІТИ» (далі за текстом – «Фонд») є місцевою благодійною, недержавною та неприбутковою організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

 

1.2. Повна назва Фонду:

українською мовою: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ОСВІТИ»;

   російською мовою: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА  РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ »;

англійською мовою: CHARITABLE FUND «PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION ».

 

1.3 Скорочена назва Фонду:

українською мовою: БФ «ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ОСВІТИ»;

російською мовою: БФ «ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ »;

англійською мовою: CF «PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION».

 

1.4. Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції  України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших  нормативно-правових  актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і поширюється на територію України.

1.5. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

 

1.6. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов'язанням держави та її органів.

 

1.7. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, несе обов`язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.

 

1.8 Фонд може у встановленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах України та за її межами. Фонд має круглу печатку штампи, власну символіку, фірмові бланки зі своїм повним найменуванням. Символіка, її зразки та опис реєструються у встановленому законом порядку.

 

1.9. Місцезнаходження Фонду: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр.Дружби Народів буд.73А, кв.23.

 

 

2. МЕТА ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у  сферах освіти, охорони здоров’я, екології, охорони довкілля та захисту тварин, запобігання природним і техногенним  катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, біженцям; культури та мистецтва; науки і наукових досліджень; соціального захисту та соціального забезпечення, подолання бідності; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища України.

2.2. Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам публічного права           м. Дніпродзержинська в указаних сферах, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.3. Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку виконує наступні завдання:

- сприяння здійсненню реформ у системі освіти;

- участь у реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих програм;

- створення належної навчально-методичної та матеріально-технічної бази в закладах освіти м. Дніпродзержинська шляхом підтримки застосування новітніх технологій в навчальному процесі, комп'ютеризації, створення навчальних кабінетів, забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням, укомплектуванню бібліотеки згідно з навчальними програмами необхідною методичною, довідниковою, художньою, літературою, посібниками, періодичними виданнями, сприяння укомплектуванню необхідними меблями, спортивним обладнанням, тощо;

- сприяння розвитку науково – пошукової діяльності та багатосторонніх освітніх послуг;

- сприяння впровадженню інноваційних підходів для організації навчального процесу та реалізація власних програм у сфері освіти;

- надання допомоги талановитим та обдарованим дітям;

- матеріальна допомога при проведенні культурно-масових заходів;

- матеріальна підтримка  спеціалізації закладів освіти (забезпечення доступу до мережі Інтернет, придбання програмного та системного забезпечення);

- сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги вихованцям та учням закладів освіти ;

- сприяння розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчально – виховному процесі закладів;

- сприяння належній підготовки закладів до нового навчального року та проведенню тендерних торгів;

- надання благодійної матеріальної, фінансової та іншої допомоги працівникам установ освіти та вихованцям, пенсіонерам  (як набувачам благодійної допомоги);

- сприяння підвищенню престижу працівників освіти, їх соціальної і правової захищеності, сприяння проведенню роботи по підвищенню кваліфікації зазначених працівників;

- сприяння у фінансуванні авторських наукових розробок з питань освіти та науки, їх виданні та впровадженню у практику;

- надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації у галузі освіти та науки;

- вивчення досвіду діяльності організацій, що мають аналогічну мету діяльності, сприяння втіленню прогресивного досвіду;

- сприяння захисту прав дітей;

- сприяння розвитку культури.

2.4. Основними формами благодійної діяльності Фонду є надання благодійної допомоги набувачам у вигляді:

- одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- надання, безпосередньо, допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

-  благодійна допомога може надаватися Фондом набувачам і у вигляді інших заходів, не заборонених законодавством України.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ФОНДУ

 

3.1. Відповідно до статутних завдань Фонд має право:

- укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, громадянами та громадськими об’єднаннями, а також з зарубіжними юридичними та фізичними особами, що не суперечать статутній діяльності Фонду ;

- представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав;

- самостійно використовувати пожертвування та вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам;

- створювати відокремлені підрозділи;

- бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

- здійснювати спільну благодійну діяльність;

- обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як зарубіжних країн, так і України;

- організовувати збір благодійних пожертвувань, допомоги, внесків, також іншого майна від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій для виконання статутних завдань Фонду;

- постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги;

- відкривати рахунки в установах банків, мати самостійний баланс;

- бути учасником інших благодійних організацій;

- мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації;

- популяризувати своє ім'я (назву), символіку тощо;

- у встановленому чинним законодавством порядку набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо;

- укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду;

- мати інші права згідно з чинним законодавством України.

3.2. Фонд зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про свою діяльність. Члени та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та чинним законодавством України.

 

4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ

 

4.1. Засновниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

4.2 Засновники Фонду або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення Фонду, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією Фонду.

4.3. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до його складу в порядку, встановленому цим Статутом.

4.4. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні напрямки та Статут Фонду, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності (надалі за текстом – «Члени»)

4.5. Всі засновники Фонду є його Членами.

4.6. Прийняття у Члени Фонду або вибуття з Членів Фонду фізичної особи здійснюється Головою Фонду на підставі поданої заяви майбутнього члена.

4.7. Прийняття у Члени Фонду або вибуття з Членів Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з Учасників Фонду.

 4.8. Рішення про прийом або відмову у такому прийомі до Фонду приймається Головою у місячний термін з дати подачі заяви або відповідного рішення. Датою припинення членства є дата подачі заяви (рішення).

4.9. Члени Фонду - юридичні особи реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

4.10. Члени Фонду та благодійники за особливі заслуги перед Фондом отримують звання “почесний ” з врученням диплому в авторському виконанні.

4.11. Надання звання “почесного члена ” Фонду відбувається за рішенням Голови Фонду.

4.12. Повноваження членів органів управління Фонду може бути зупинено чи припинено в будь-який час на підставі:

-  письмової заяви;

-  виключення з членів Фонду;

- вступу на державну чи іншу публічну службу;

- рішення Засновника у будь-яких випадках, коли виконання таких повноважень завдає майнові чи немайнові шкоди Фонду;

- смерті особи.

4.13. Члена Фонду може бути виключено з Фонду за рішенням Голови, за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

-  виявлення невідповідності вимогам щодо членства у Фонді;

-  порушення обов’язків щодо сплати членських внесків;

-  невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень виконавчого органу, або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами, які є обов’язковими для всіх членів Фонду;

-  визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

- набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Фонду, який скоїв умисний злочин;

- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Фонду.

4.14. Рішення Голови про виключення з Фонду надсилається члену Фонду, якого виключено, у письмовій формі.

4.15. У разі добровільного припинення членства в Фонді, виключення члена з Фонду або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Фонду, поверненню не підлягають.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ

 

5.1 Члени Фонду мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні Фондом через право бути обраними в члени Фонду та інші органи Фонду;

5.1.2 Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Фондом;

5.1.3 Обговорювати будь-які питання діяльності Фонду, вносити на розгляд Фонду пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;

5.1.4 Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Фонду;

5.1.5 Оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Фонду.

5.1.6  Вільно вийти з Фонду в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2. Члени Фонду зобов’язані:

5.2.1 Дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Фонду, виконувати рішення Голови та Загальних Зборів, які є обов’язковими для членів Фонду та відповідають чинному законодавству України;

5.2.2 Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Головою;

5.2.3 Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Фонду, всіляко сприяти Фонду в його діяльності;

5.2.4 Не допускати дій, що дискредитують Фонд;

5.2.5 Інформувати органи Фонду про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Фонду, а також про факти порушення цього Статуту;

5.2.6 Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

6.1. Органами управління Фонду є:

- Загальні збори;

- Голова;

- Наглядова рада.

6.2. Загальні збори фонду

6.2.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду (надалі – «Збори»).

6.2.2. До Зборів входять усі члени Фонду.

6.2.3. Термін повноважень Зборів не обмежений.

6.2.4. Збори скликаються Головою Фонду не рідше одного разу на рік.

6.2.5. Позачергові Збори можуть бути скликані за письмовою вимогою Голови, Членів або Наглядової ради Фонду. Голова зобов’язаний протягом одного місяця з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з порядком денним, запропонованим Головою, Членами або Наглядовою радою Фонду. Члени мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом визначеного строку Голова не виконав зазначеної вимоги, Члени мають право самі скликати Збори відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2.6. Про дату і час проведення Зборів та порядок денний Члени Фонду повідомляються Головою не менш ніж за один тиждень.

6.2.7. До виключної компетенції Зборів Фонду належить:

- внесення змін до Статуту;

- обрання та відкликання Голови та складу Наглядової Ради;

- прийняття рішення щодо створення Наглядової ради;

- затвердження благодійних програм Фонду;

- визначення основних напрямів діяльності Фонду;

- затвердження кошторису Фонду ;

- розгляд та затвердження річного звіту Фонду, включаючи звіти Голови та Наглядової ради;

- реалізація права власності Фонду на належні йому кошти та майно;

- прийняття рішень про припинення діяльності Фонду;

6.2.8. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання діяльності Фонду.

6.2.9 Повноваження, віднесені до компетенції Загальних зборів, можуть бути делеговані іншим органам Фонду.

6.2.10. Збори визнаються правочинними, якщо в них беруть участь не менш як 50% від загальної кількості Членів Фонду (їх представників).

6.2.11. При голосуванні на Зборах кожний Член Фонду (його представник) має один голос.

6.2.12. Питання, зазначені у п. 6.2.7. цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосують Члени, що мають у сукупності 3/4 голосів від загальної кількості Членів, які беруть участь у Зборах Фонду. Щодо інших питань рішення приймається простою більшістю голосів Членів, які беруть участь у Зборах.

6.2.13. Рішення, прийняті на Зборах Фонду, оформлюються Протоколом Зборів, що підписується головою Зборів та секретарем Зборів.

6.2.14. Члени мають право призначити для участі у Зборах своїх представників. Повноваження представника Члена підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Член має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Фонд. Член Фонду має право передати свої повноваження по Зборах іншому Члену чи його уповноваженому представнику.

6.2.15. Рішення, дії або бездіяльність Зборів може бути оскаржено у суді в порядку, передбаченому законодавством.

6.3. Голова

6.3.1. Постійно діючим  виконавчим органом Фонду є Голова.

6.3.2. Голова Фонду приймає рішення та виносить накази. В разі необхідності Голова може прийняти рішення за допомогою засобів зв’язку (телефону та за допомогою програм, що дозволяють підтримувати зв'язок через Інтернет).

6.3.3. До повноважень Голови належить:

- забезпечення загального керівництва діяльністю Фонду щодо реалізації статутної мети, завдань та напрямків Фонду;

- представлення Фонду у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Фонду, приватними особами;

- вчинення юридично значущих дій від імені Фонду без довіреності;

- оперативне керування майном Фонду з метою виконання статутних напрямків і цілей Фонду;

- затвердження штатного розпису Фонду та визначення умови оплати
праці працівників Фонду;

- головування на чергових і позачергових засіданнях Зборів;

- скликання позачергових та чергових засідань Зборів;

- підписання будь-яких документів, що стосуються діяльності Фонду, у тому числі довіреностей на представлення інтересів Фонду перед третіми особами;

- прийняття рішення щодо прийняття у члени Фонду;

- виконання інших функцій керівника Фонду, що випливає з цього Статуту та чинного законодавства України.

6.3.4. Голова обирається шляхом прямого голосування на Зборах Фонду. Термін дії його повноважень  вирішується на цих Зборах.

6.3.5. Голова може бути достроково відкликаний за рішенням, прийнятим на Зборах Фонду не менш ніж ¾ голосів присутніх членів Фонду, у зв’язку із втратою довіри.

6.3.6. Не рідше одного разу на рік Голова звітує перед членами Фонду на Зборах про свою діяльність за попередній рік.

6.3.7. Рішення Голови може бути оскаржено у суді в порядку, передбаченому законодавством.

6.3.8. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Голови розглядаються на Зборах. Рішення прийняті щодо скарг на дії та бездіяльність Голови є обов’язковими для нього.

6.3.9. В разі неможливості виконання Головою своїх обов’язків (хвороба, відрядження, тощо), Голова призначає на час відсутності виконуючого обов’язки.

6.3.10. Порядок зупинення повноважень Голови здійснюється у такому ж порядку як і його заміна ( див. пункт 6.3.9.).  

6.3.11. Повноваження Голови припиняються у випадках:

-  добровільно поданої заяви;

- за рішенням Зборів;

- смерті особи.

6.4. Наглядова рада

6.4.1. Розпорядчі та контролюючі функції в Фонді здійснює Наглядова рада.

6.4.2. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради Фонду визначається Зборами Фонду.

6.4.3. Голова не може входити до складу Наглядової ради.

6.4.4. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.

6.4.5. Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради.

6.4.6. Наглядова рада Фонду:

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

- проводить ревізії фінансової діяльності Фонду;

- подає на затвердження Зборам річний звіт про свою діяльність;

- здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду;

- проводить аналіз дій Голови щодо управління Фондом;

- здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Зборів Фонду;

- виступає з ініціативою проведення позачергових Зборів Фонду;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Фонду, зокрема за цільовим використанням його майна та коштів.

- вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їй Зборами.

6.4.7. Якщо у складі Фонду перебуває менш ніж десять членів Фонду, то повноваження Наглядової ради здійснюють Збори Фонду.

6.4.8. Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та оформлюються відповідними протоколами чи постановами. Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос.

6.4.9.Повноваження членів Наглядової ради припиняються у випадках:

-  добровільно поданої заяви;

- за рішенням Зборів;

- смерті особи.

6.4.10. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Наглядової ради розглядаються на Зборах. Рішення прийняті щодо скарг на дії та бездіяльність Наглядової ради є обов’язковими для виконання.

6.4.11. В разі необхідності тимчасової заміни членів Наглядової ради у зв’язку із відсутністю його членів, що не дозволяє зібрати правомочність її складу, Голова Наглядової ради скликає Збори для обрання тимчасово виконуючих обов’язки членів Наглядової ради. Обрання тимчасово виконуючих обов’язки членів Наглядової ради здійснюється у такому ж порядку як і обрання членів Наглядової ради.  

6.4.12. Порядок зупинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється у такому ж порядку як і заміна її членів.  

6.4.13. Голова та працівники Фонду зобов’язані надавати у розпорядження Наглядової ради всі необхідні для контролю документи, матеріали та особисті пояснення.

 

7. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ),

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

 

7.1. Фонд може мати на праві власності або інших речових правах кошти (в національній та іноземній валютах), рухоме і нерухоме майно (в тому числі житлові і нежитлові приміщення,  транспортні засоби), матеріальні і нематеріальні активи, земельні ділянки, а також інше майно придбане на законних підставах, яке необхідне для здійснення його статутної діяльності.

7.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

7.3. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

7.5. Майно та кошти Фонду складають:

 • майно, передане засновниками, зокрема, вступні, членські та добровільні внески засновників та членів Фонду у грошовій або натуральній формі;
 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивні доходи;
 • кошти або майно, які надходять від основної діяльності Фонду, з урахуванням положень законодавства;
 • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збиранню благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників;
 • доходи від депозитних та цінних паперів;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.6. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

7.7. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення  умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства.

7.8. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків кошторису Фонду в поточному році.

7.9. Благодійний фонд, що існує лише на членські внески і благодійні пожертвування, звільняється від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів.

7.10.  Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.

7.11. Фонд веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, реєструється в податкових органах та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

7.12.Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

 

8.1. Зміни до Статуту Фонду приймаються Зборами у відповідності до розділу 6.2. цього Статуту.

8.2. Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

9. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 

9.1. Фонд припиняє свою діяльність:

 • за рішенням Зборів Фонду;
 • на підставі рішення суду;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України

9.2. Рішення про припинення діяльності Фонду приймається на Зборах Фонду не менш ніж ¾ голосів присутніх членів Фонду.

9.3. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення, реорганізації або ліквідації.

9.4. При реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до його правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9.5. Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами, а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.

9.6. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Фондом.

9.7. У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду. У разі відсутності благодійних організацій активи Фонду спрямовуються до Державного бюджету України.

9.8. Доходи або майно Фонду як неприбуткової організації не підлягають розподілу між його засновниками або Членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або Члена Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).